Sứ mệnh

  • Cung cấp các sáng kiến thông minh nhằm mang lại kết quả kinh doanh hiệu quả.
  • Đưa ra các chiến lược toàn diện cho hoạt động đầu tư đa quốc gia, vận hành và tài chính.
  • Áp dụng và triển khai các công nghệ mới trong hệ sinh thái và các lĩnh vực đầu tư.
  • Hỗ trợ và áp dụng cách tiếp cận thân thiện với môi trường, tuân theo các nguyên tắc xanh quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Chính trực
& Minh bạch

Giàu tiềm lực

Đổi mới công nghệ

Thấu hiểu

Bền vững

Nguyên tắc làm việc

1Phạm vi và trách nhiệm cam kết

Phạm vi đầu tư rộng và hỗ trợ nhiều lĩnh vực. Phân loại các hoạt động đầu tư và xác định rõ ràng trách nhiệm với các thỏa thuận đầu tư kinh doanh.

2Cạnh tranh lành mạnh

Cạnh tranh dựa trên các giá trị của sản phẩm/dịch vụ. Cam kết không đàm phán hoặc trao đổi thông tin về giá cả và đấu thầu, bao gồm giá cả, giảm giá, khuyến mãi, phí giấy phép, bảo hành, điều khoản và điều kiện bán hàng.

Các quy tắc cạnh tranh công bằng tuân theo quy định của luật pháp. Tất cả giám sát viên phải đảm bảo hoạt động marketing, mua bán hiểu và tuân thủ theo nội dung, tinh thần của các tiêu chuẩn và luật cạnh tranh hiện hành.

3Trách nhiệm đối với các bên liên quan

Chịu trách nhiệm trước cổ đông về việc đưa ra các quyết định phù hợp với lợi ích của Logchain Holdings và của cổ đông.

Tránh những tình huống mà các cam kết bị chia rẽ hoặc có vẻ như bị chia rẽ. Nếu tình hình phát sinh, chúng tôi sẵn sàng thảo luận và giải quyết.

4Minh bạch thông tin

Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm cả tính sẵn có và nguồn cung cấp, phải chính xác, dựa trên bằng chứng nếu có và được trình bày bằng các phương tiện minh bạch, công bằng và phù hợp.

5Bảo vệ và bảo mật dữ liệu

Xác định mục đích kinh doanh mà thông tin kinh doanh/cá nhân được sử dụng và thu thập.

Cung cấp thông báo phù hợp trước khi thu thập thông tin kinh doanh.

Thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin doanh nghiệp/cá nhân khỏi bị mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ hoặc thay đổi.